Doprinos uključivanju marginalizovanih i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u socijalni i ekonomski ciklus zemlje kao i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama je jedan od strateških pravaca delovanja BIP-a. Ekonomsko osnaživanje, kao jedan od tri stuba uključivanja u društvo (pored političkog i socijalnog) predstavlja instrument kojim ostvarujemo ciljeve inkluzije. Aktivnosti koje sprovodimo u okviru nastojanja da se popravi ekonomski status socijalno ugroženih grupa su usmerene kako prema pojedincima i preduzećima koja su deo ovih grupa, tako i prema organizacijama koje zastupaju njihove interese.

Ekonomsko osnaživanje preduzeća i pojedinaca koji su deo socijalno ugroženih grupa se vrši kroz:

  • Pomoć u zapošljavanju i samozapošljavanju – aktivnosti uključuju obrazovanje za preduzetništvo, bespovratnu finansijsku pomoć prilikom zasnivanja posla, povećanje zapošljivosti, kao i obuku za profesionalne profile i stručne kvalifikacije tražene na tržištu radne snage;
  • Pomoć preduzećima koja vode ili koja zapošljavaju veći broj pripadnika ovih grupa – stručna konsultantska i mentorska asistencija i obezbeđivanje mikrokreditnih linija.

Organizacije koje zastupaju interese socijalno ugroženih  grupa dobijaju pomoć kroz podizanje kapaciteta za rad na ekonomskom osnaživanju svog članstva, kao i kroz povećanje sopstvene ekonomske održivosti.