Mala i srednja preduzeća se smatraju ključnim faktorom razvoja bilo koje privrede, pokretačem strukturnih privrednih reformi, bitnim činiocima smanjenja nezaposlenosti, generatorima rasta i konkurentnosti. U Srbiji, preko 100.000 firmi i preko 200.000 preduzetnika čini 99% ukupno registrovanih preduzeća, zapošljavaju 60% ukupnog broja zaposlenih i učestvuju sa 50% u bruto društvenom proizvodu. Business Innovation Programs od svog osnivanja sprovodi različite programe podrške namenjene malim i srednjim preduzećima. Podrška se zasniva na stručnoj pomoći i konsaltingu u razvoju i unapređenju poslovanja.

Podrška sektoru MSP sprovodi se na dva načina:

  • Individualna podrška – pružanje usluga konsaltinga iz oblasti biznis planiranja, marketinga, prodaje, menadžmenta, pravnog okvira i drugih oblasti. Ova vrsta podrške podrazumeva rad sa svim kompanijama koje se obrate našoj organizaciji sa potrebom za konsaltingom. Tim stručnih konsultanata radi sa kompanijama na jačanju njihovih kapaciteta i rešavanju uočenih problema i prepreka. Kancelarije u Beogradu i Kragujevcu otvorene su za svaku vrstu podrške malim i srednjim preduzećima u njihovom radu.
  • Podrška u okviru projekata – implementiranje projekata koji za cilj imaju jačanje MSP sektora. U skaldu sa ciljevima donatora, BIP organizuje podršku MSP sektoru realizovanjem projekata koji obuhvataju aktivnosti: obučavanje menadžmenta i zaposlenih iz različitih oblasti poslovanja; organizovanje radionica i umrežavanje kompanija sa ciljem razmene iskustava; podizanje svesti i zagovaranje – stvaranje boljeg okruženja  i sredine za rad MSP sektora.

Posebno važan segment podrške MSPP sektoru čini podrška mladima koji su odlučili da postanu u preduzetnici. Relevantna istraživanja pokazuju da je preduzetništvo karijerni izbor malog broja mladih ljudi kod nas. Zato je naše opredeljenje da podržavamo razvoj kulture preduzetništva, ohrabrujemo inovaciju i kreativnost, i promovišemo odgovoran odnos prema radu i samozapošljavanju. Važnu ulogu pridajemo i podršci novoosnovanim MSPP da se održe na tržištu, te da se razvijaju i prilagođavaju u uslovima jake konkurencije i stalnih potreba za inovacijama.

U dosadašnjem radu  BIP je realizovao sledeće projekte namenjene MSP sektoru:

  1. Program rasta
  2. Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma
  3. Tehnička podrška za sektor MSPP u Obrenovcu nakon poplava
  4. Finansijska podrška za sektor MSPP u Obrenovcu nakon poplava