BUSINESS INNOVATION PROGRAMS (BIP) je neprofitna fondacija čiji je cilj da doprinese stvaranju radnih mesta i fasilitira razvoj ekspertize u oblasti ekonomskog razvoja. Aktivnosti BIP-a se zasnivaju na principima tržišne ekonomije i transferu dobrih preduzetničkih praksi.

Filosofija BIP-a se može opisati na sledeći način:

  • Razvoj preduzetničkih viština, održivi razvoj biznisa, stvaranje novih radnih mesta i lokalni i regionalni razvoj zavise od jakog privatnog sektora koji podržava efikasan javni sektor;
  • Konkurentske prednosti nacija, organizacija, biznisa i proizvoda su samo trenutne;
  • Organizacija može poboljšati svoju poziciju samo ukoliko prihvati potrebu za promenom;
  • Moć klijenta/korisnika je najvažnija u lancu vrednosti, njegov/njen glas se mora čuti u procesu promene;
  • Promene podrazumevaju nesigurnost, rizik, novo znanje i novo ponašanje;
  • Postoji velika razlika između Raditi stvari na pravi način i Raditi prave stvari;
  • Unapređenja i promene proizvoda, usluga i procesa se moraju dizajnirati u bliskoj saradnji sa klijentima/korisnicima;
  • Implementacija organizacionih promena bi trebalo da promeni lične mentalne slike. Važno je da se uspostavi otvoren i fleksibilan sistem inovacija u kom je učenje najvažniji proces, a znanja najvažniji resurs.

BIP je projektna organizacija koja povezuje partnere koji imaju odgovarajuće iskustvo za potrebe svakog pojedinačnog projekta. Projekte BIP-a uglavnom finansira Vlada Kraljevine Norveške.

Više informacija na: http://www.bips.no/company/index.html