WP_20160127_004

Bratislav Dobrić, Koordinator za finansije i administraciju i zakonski zastupnik

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Ima 13 godina iskustva u upravljanju međunarodnim projektima, sprovođenju treninga za različite ciljne grupe, finansijskom menadžmentu i radu sa različitim stejkholderima na nacionalnom i međunarodnom nivou. Karijeru u nevladinom sektoru započeo je 2003. godine u organizaciji Građanske inicijative. 2005. godine počeo je da radi u BIP Norway kao koordinator programa Učeničko preduzetništvo za Srbiju, a na poziciji Menadžera organizacije se nalazi od 2012. godine. Sertifikovani trener za Business Plan Development trening prema BIP metodologiji. Govori engleski i norveški jezik. Kontakt: bd@bips.no

20160126_222248

Marijana Stanković, Koordinatorka za edukaciju

Stekla master diplomu na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na smeru za Istoriju 2002. godine. Ima 9 godina iskustva u sprovođenju međunarodnih projekata usmerenih na razvoj obrazovanja i izgradnju kapaciteta nastavnog osoblja. Počela je da radi u BIP-u 2007. godina kao koordinatorka programa Učeničko preduzetništvo. Specijalizovana je za sprovođenje programa Učeničko preduzetništvo po BIP metodologiji zasnovanoj na konceptu učeničkih kompanija. Sertifikovani trener za Business Plan Development trening prema BIP metodologiji. Govori engleski jezik.

Kontakt: mm@bips.no

DSC_0065

Srđan Mladenović, Koordinator za MSPP

Stekao master diplomu na Pravnom fakultetu u Beogradu 2003. godine. Ima 12 godina iskustva u sprovođenju međunarodnih projekata usmerenih na lokalni socio-ekonomski razvoj, unapređenje kapaciteta sektora malih i srednjih preduzeća i drugih ciljnih grupa. Nakon nekoliko godina rada u advokaturi, prešao je u nevladin sektor. Počeo je da radi u BIP-u 2007. godine kao koordinator programa Učeničko preduzetništvo. Tokom godina specijalizovao se za pružanje podrške izgradnji kapaciteta malih i srednjih preduzeća i preduzetnika. Učestvovao je u procesima strateškog planiranja i izrade planskih dokumenata za razvoj srednjoškolskog obrazovanja u Srbiji. Sertifikovani trener za Business Plan Development trening prema BIP metodologiji. Autor je publikacije Preduzetnički vodič kroz pravo i Studije o uvođenju preduzetničkog učenja u srednjoškolsko obrazovanje u Srbiji i Crnoj Gori. Govori engleski, italijanski i norveški jezik.

Kontakt: sm@bips.no

masha

Marijana Simić, Koordinatorka za projektno planiranje

Stekla master diplomu na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na smeru za Upravljanje projektima 2007. godine. Ima 7 godina iskustva u upravljanju i sprovođenju međunarodnih projekata usmerenih na lokalni socio-ekonomski razvoj i izgradnju kapaciteta različitih stejkholdera. Zaposlena u BIP-u od 2013. godine.Učestvovala je u procesima strateškog planiranja, izrade i realizacije strateških dokumenata na regionalnom nivou. Specijalizovana za razvoj projekata po međunarodnim donatorskim standardima i sertifikovani trener za razvoj predloga projekata i upravljanje projekatima po metodologiji Project Cycle Management. Govori engleski, nemački i španski jezik. Volonterski sarađuje na projektima zaštite žena i dece žrtava nasilja u porodici i portalu Pescanik.net.

Kontakt: ms@bips.no

 

dobi

Vladimir Dobi, Koordinator za zapošljavanje i ekonomski razvoj

Stekao master diplomu iz oblasti Finansija i Organizacionog liderstva na Univerzitetu Vilmington, SAD. Ima 5 godina iskustva u oblasti malih i srednjih preduzeća, preduzetništva, razvoja i upravljanja poslovanjem , kao i 8 godina u oblasti finansijske anlaze i računovodstva.  Zaposlen u BIP-u od 2016. godine gde radi na ostvarivanju saradnje sa privredom  u cilju zapošljavanja  i podrške ekonomskom razvoju. Govori engleski jezik.

Kontakt: vd@bips.no

 
Naši saradnici

Vigo

Wiggo Slåttsveen

Jedan od osnivača organizacije Business Innovation Programs. Stekao master diplomu u oblasti Menadžment inovacijama na Univerzitetu Karlstad u Švedskoj. Ima 30 godina iskustva u implementaciji projekata usmerenih na ekonomski razvoj u Skandinaviji, na Balkanu i Bliskom istoku, kao i u radu u privredi. Specijalizovan za konstalting u oblastima: Upravljanje projektima, Razvoj poslovanja, Strategijsko i biznis planiranje, Upravljanje inovacijama, Preduzetništvo, Intrapreneurship (preduzetništvo unutar organizacije). Pored rada u BIP-u, angažovan je i kao predavač na Gjøvik Univerzitetu u Norveškoj od 2007. godine.

Rada

mr Radmila Miković

Specijalistkinja menadžmenta i doktorantkinja organizacionih nauka, je razvojna i poslovna trenerica i konsultantkinja koja poseduje 17 godina radnog iskustva tokom kojih je upravljala, savetovavala i evaluirala razvojne projekte i programe finansirane od strane EU, USA, UN, SIDA, OSF, a usmerene na međunarodni socio-ekonomski razvoj i saradnju u Srbiji, na Zapadnom Balkanu i u Centralnoj Aziji. Njena ekspertiza je pre svega vezana za organizacioni razvoj i projektno upravljanje uključujući projektnu pripremu, vođenje, praćenje i evaluaciju, a bazirano na metodologijama koje kombinuju pristupe vezane za teoriju promene i logičku matricu. Njeni radni angažmani su uglavnom vezani za pružanje podrške državnim i nedržavnim akterima u utvrđivanju i analizi kompleksnih kontekstualnih, organizacionih i upravljačkih informacija i izazova, u svrhu kreiranja što efikasnijih i efektivnijih razvojnih strategija, politika, programa i projekata. Do sada je upravljala, savetovala, facilitirala i evaluirala više stotina projekata i programa, edukovala i konsultantski podržala više od 200 državnih i nedržavnih organizacija i prikupila više od 20 miliona EUR na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

sladja buenos aires oct2009

mr Slađana Milošević, dipl. inž.

Nakon magistarskih studija na Univerzitetu u Beogradu (opšti menadžment) usavršavala se u inostranstvu u oblasti upravljanja projektima, obuka, fasilitacije i coaching-a od 2000. godine do danas. Učestovala u različitim projektima Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Britanskog saveta, SPARK-a, kako u državnoj upravi tako i u oblasti preduzetništva. Obuke, fasilitaciju i coaching/mentorstvo radila je za međunarodne organizacije i globalne kompanije u Srbiji, Crnoj Gori, BiH, Sloveniji, Nemačkoj, Grčkoj, Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj. Akreditovani je coach/mentor na Senior Practitioner nivou i ocenjivačica za coaching i mentorstvo (individualna i akreditacija programa). Autorka je nekoliko priručnika i knjiga iz oblasti fasilitacije, coaching-a i mentorstva. Trenutno pohađa kurseve na Viktor Frankl Institutu (Texas, USA) kako bi se kvalifikovala za primenu logoterapije (terapije traženjem smisla) u coaching-u i mentorstvu. Vlasnica je firme Mobilis d.o.o., koja radi od 2005. godine u Srbiji i od 2010. u Velikoj Britaniji.

MAJ_0848 W

Gordana Matović

Uz formalno master obrazovanje iz ekonomije ima i veliki broj specijalizacija iz oblasti biznis dijagnostike, procene klijentovih potreba, kao i procene finansijskog stanja i marketing strategija. Ima veliko iskustvo u pripremi metodologije procene i sprovođenju procene poslovnih performansi i kapaciteta kompanija, kao i u pružanju konsultantskih usluga i praktične asistencije MSP-u. Kao konsultant za strateški menadžmet, sa fokusom na strategiju, biznis planiranje, razvoj međunarodnog biznisa,  marketing strategije i unapređenje performansi, ona je uspešno sprovela konsultantske i trening programe za mnoge različite klijente: EBRD, OSCE, USAID, DAI, privredne komore,  razvojne agencije i  MSP. CMC-Sertifikovani menadžment konsultant sa vise od 15 godina iskustva u menadžment konsaltingu, ovlašćeni računovođa, sudski veštak za poslovne finansije, Detektiv prevara u kompanijama, trener, mentor i procenitelj za CMC sertifikaciju.Trenutno  se usavršava na polju finansijske forenzike i pohađa studije na Brentwood Open Learning College ( Brentwood, UK). Vlasnica firme GM Konsalting d.o.o., koja postoji od 2001. godine.

mica mladenovic

Prof. Dr Mića Mladenović

Redovni profesor pčelarstva i srodnih predmeta na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta a u Beogradu. Uže oblasti istraživanja i naučnog rada u kojima je aktivan su: Apitehnologija, Polinacija i medonosno bilje, Odgajivanje, selekcija i oplemenjivanje matica A.m.carnice, Ishrana medonosne pčele, Dobijanje, kvalitet i primena pčelinjih proizvoda i Organsko pčelarenje. Objavio je više od 200 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima sa recenzijom, u zbornicima radova na međunarodnim i domaćim skupovima, od čega 84 samostalno i 117 kao koautor, 124 stručna rada, tri udžbenika i dva poglavlja u monografijama. Bio je predsednik Saveza pčelara Jugoslavije (2000-2004.) i predsednik međunarodne Komisije za ocenjivanje meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Sladan_Rasic

Slađan Rašić, dipl. ing

Rukovodilac centra za pčelarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Usko specijalizovan za inovacije u procesu uzgajanja i selekcije matice. Predsednik Asocijacije uzgajivača matice Srbije i podpredsednik Udruženja pčelara Beograd.