Obuka za sertifikovane interpretatore kulturnog nasleđa

March 12, 2024
Posted in Projekti, Vesti
March 12, 2024 BIPS

U periodu od 4.3.2024. do 8.3. 2024. godine u Tuzli (BIH) je realizovana obuka za interpretatore kulturnog nasleđa u okviru projektne aktivnosti Certification of guides for interpretation and presentation of cultural heritage at two museums. Obuka je okupila 14 polaznika i trajala je 4 dana. Obuka je predviđena kao zasebna aktvnost u okviru projekta Old Railways for new cooperation and experiences. Cilj obuke je da se za svaku od dve lokacije (Virtuleni muzej pruge uskog koloseka Požega i Banovići) gde se sprovodi projekat obuči po 5 sertifikovanih lica koja će biti licencirana za strukturisanu uslugu vodiča po Interpret Europe metodologiji.


Trening je realizovan kao deo standardizovanog procesa sertifikacije koji sprovodi licencirani trener od strane Interpret Europe interpret-europe.net Projektom je planirano da se u Požegi i Banovićima formiraju virtuelni muzeji koji će istaći značaj pruge uskog koloseka. Fokus muzejskih postavki će biti na isticanju značaja koji je izgradnja pruge imala za ove krajeve i ljude koji na tim područjima žive, u periodu kada je građena, na razvoj Požege i Banovića i uopšteno na značaj povezivanja železnicom u vreme kada je ideja za gradnjom pruge nastala. Ceo kontekst oko izgradnje pruge je širok i potreban je sveobuhvatan pristup kako bi se budućim posetiocima muzeja dala sveobuhvatna slika I omogućilo da iz današnje perspektive dožive vreme kada je pruga značila život.

Interpret Europe pristup nam upravo donosi mogućnost da se buduće predstavljanje celog konteksta sprovede na profesionalan i zanimljiv način. Na način da ga današnji i budući posetioci dožive na pravi način.

Nakon obuke testiranje je pohađalo 15 polaznika. Nakon ocene testova, sertifikovano je 11 interpretatora. Postojanje sertifkovanih interpretatora omogućava da se materijali dobijeni na početku projekta a čije prikupljanje i sistematizaciju su sproveli mizejski eksperti, predoče posetiocima na adekvatan način tako da muzeji na obe lokacije postanu neizostavan deo turističke ponude ove dve opštine.