PROJEKAT:

“OLD RAILWAYS FOR NEW COOPERATION AND EXPERIENCES”

08/2023 – 08/2025

OPIS PROJEKTA:

Cilj ovog projekta jeste da doprinese većoj turističkoj ponudi u segmentu kulturnog nasleđa u Tuzlanskom kantonu BIH I Zlatiborskom okrugu SRB.

Specifični cilj je uvođenje inovativnih turističkih proizvoda koji će biti inegrisani u turističke ponude prekograničnog regiona koji čine Zlatiborski okrug i Tuzlanski kanton a koji su u prošlosti bili povezani prugom uskog koloseka

koja je je imala istorisjski značaj I bila dominantan vid trasnporta u regiji, stvarajući uslove za snažniju prekograničnu saradnju.

Projekat se realizuje u saradanji sa partnerima, Forca Požega (www.forca.rs) , Link Mostar (https://linkmostar.org/)  i Opština Banovići (https://banovici.gov.ba/)

Vrednost projekta: 390.184,98 EUR

DONATOR:

EU

PROJEKAT:

PUTOKAZ KARIJERNOG RAZVOJA

08/2022 – 12/2022

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Putokaz karijernog razvoja“ je razvijen kao direktan odgovor na probleme koji pogađaju mlade u Gradu Kragujevcu i okolini.  Sveukupni cilj projekta jeste doprineti unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti. Ideja na osnovu koje je formulisan sveukupni cilj je da su mogućnost za zapošljavanje i ekonomska nezavisnost ključni uslovi za kvalitetan život mlade osobe, kao i neophodni uslovi za unapređenje samopouzdanja i samopoštovanja mladih i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u životu zajednice kao punopravnih odraslih građana. Indikatori na osnovu kojih će napredak ka sveukupnom cilju biti meren su Smanjenje stope nezaposlenosti mladih i povećanje broja preduzetničkih inicijativa mladih na teritoriji Grada Kragujevca. Specifični cilj projekta jeste pružanje podrške mladima sa teritorije Grada Kragujevca u izboru karijere i unaprediti njihove veštine i kompetencije u skladu sa zahtevima tržišta rada.

Vrednost projekta: 2.000 eur

DONATOR:

Grad Kragujevac

PROJEKAT:

“We Enhance Business Support – working towards sustainable growth of SMEs in Sumadija and Western Serbia”

05/2022-u toku

OPIS PROJEKTA:

Projekat se fokusira na pružanje tehničke podrške za 20 MSP u cilju unapređenja njihovog poslovanja, kvaliteta proizvoda i usluga i upravljačkih kapaciteta u smislu internih standarda kvaliteta. Ovo će biti postignuto kroz prilagođeni program poslovne podrške za 10 MSP, program obuke o upravljanju kvalitetom za 10 profesionalaca, mentorsku podršku u pripremi za sertifikaciju i dobijanje sertifikata za 5 MSP i nabavku opreme/usluga za potrebe 5 MSP.

Program je podeljen u tri tematske celine u okviru kojih će biti realizovana podrška:

  • Digitalizacija poslovanja MSP
  • Marketing in internacionalizacija poslovanja MSP
  • Standardizacija poslovanja MSP

Vrednost projekta: 49.210 eur

DONATOR:

EU u okviru programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU Pro Plus.

PROJEKAT:

’Turning Digital’’ – building sustainable adult e-learning system working towards providing beneficiaries opportunity

03/2022-u toku

OPIS PROJEKTA:

Projekat je usmeren na rešavanje digitalne transformacije putem razvoja digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta kroz kreiranje novih, inovativnih ili zajedničkih nastavnih planova i programa ili kurseva, novih digitalnih sadržaja, tehnologija i prakse prevazilaženjem neusklađenosti veština i rešavanja potreba tržišta rada.

Cilj projekta je uspostavljanje održivog sistema e-učenja odraslih koji rade na pružanju mogućnosti korisnicima za razvoj veština, poboljšanju aktivnosti dostupnosti obrazovanja i povećanju učešća u obrazovanju odraslih.

Vrednost projekta: 60.000 eur

DONATOR:

Evropska komisija /program Erasmus + / Fondacija Tempus

PROJEKAT:

„Dizajn i organizacija Hackathona“

09/2021-u toku

OPIS PROJEKTA:

Program „Hackathon“se realizuje u okviru četvorogodišnjeg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koga sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republike Srbije.

Ciljnu grupu programa čine Romi i pripadnici drugih marginalizovanih grupa pred kojima su isti socio-ekonomski izazovi uzrasta između 15 i 30 godina.

Cilj programa „Hackathon“ je da omogući stvaranje povoljnih uslova i povoljno okruženje za mlade iz Kragujevca i Pirota čime će oni dobiti priliku da  koncipiraju, dizajniraju, planiraju i implementiraju transparentna i održiva rešenja za probleme sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama kada su u pitanju inkluzivna rešenja za ostvarivanje prihoda i zapošljavanje.

Program podrazumeva realizaciju koncepta socijalnog mentorstva sa ciljem samoaktualizacije pojedinca uz vođenje računa o okruženju i svim relevantnim spoljnim uslovima, kao i potpuno uključivanje u zajednicu. U okviru ovog projekta, cilj socijalnog mentorstva je podrška pristupu tržištu rada i zapošljavanju, kao i ostvarivanju ličnih ciljeva učesnika kroz „Pristup učenjem kroz rad i razmišljanjem“.

Projekti mladih koji će se razvijati u okviru Hackathona treba da pruže održive odgovore na lokalne izazove koji se odnose na inkluzivni prihod i promociju zapošljavanja, s obzirom na socijalnu, ekonomsku i ekološku dimenziju.

Vrednost projekta: 23.200 eur

DONATOR:

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

PROJEKAT:

“Tvoj karijerni put”

07/2021-12/2021

OPIS PROJEKTA:

Projekat je osmišljen kao direktan odgovor na probleme i izazove sa kojima se suočavaju dve grupe mladih sa teritorije Grada Kragujevca: mladi nezaposleni, koji razmišljaju o karijeri u preduzetništvu, a koji nemaju relevantno radno iskustvo i kojima nedostaje kapaciteta, znanja, veština i kapitala i zbog toga imaju problem da pokrenu svoje preduzetničke inicijative,  i mladi koji završavaju srednje škole i suočeni su sa odlukama koje će značajno uticati na njihovu budućnost, a koje ne mogu da donesu zbog nedostatka informacija i podrške. U okviru ovih grupa poseban akcenat ali i pristup je stavljen na mlade žene, mlade iz ruralnih sredina, mlade Rome u druge posebno ranjive grupe mladih koji se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada.

Cilj programa je da doprinese unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti.

Vrednost projekta: 2.000 eur

DONATOR:

Grad Kragujevac

PROJEKAT:

Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

12/2019 – 12/2020

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO, a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS je da malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje proizvode/usluge kako bi bolje odgovorili na potražnju i plasiraju ih na odgovarajuće tržište.

Cilj programa podrške je da doprinese razvoju održivosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz usluge koje unapređuju procese i kvalitet proizvoda/usluga. Projekat obezbeđuje ciljane usluge, u skladu sa potrebama svake kompanije/korisnice programa koje će rezultirati unapređenjima proizvoda/usluga, dizajna, brendinga, procesa proizvodnje/pružanja usluga i drugim oblastima koje su značajne za održivost i konkurentnost kompanije.

Vrednost programa: 40.120 USD

DONATOR:

Evropska Unija 

 

PROJEKAT:

“Novi Poslovi za mlade u Kragujevcu”

07/2019 – 01/2020

OPIS PROJEKTA:

Projekat je osmišljen kao direktan odgovor na probleme i izazove sa kojima se suočavaju tri ciljne grupe mladih sa teritorije Grada Kragujevca: mladi nezaposleni koji nemaju relevantno radno iskustvo i zbog toga imaju problem da pronađu zaposlenje, mladi iz ruralnih sredina koji rade u okviru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, a kojima nedostaje kapaciteta, znanja i kapitala da diversifikuju proizvodnju u svom gazdinstvu i uvedu nove profitabilne aktivnosti i mladih koji završavaju srednje škole i suočeni su sa odlukama koje će značajno uticati na njihovu budućnost, a koje ne mogu da donesu zbog nedostatka informacija i podrške. Cilj projekta jeunapređenje zapošljivosti i zaposlenosti mladih žena i muškaraca jer doprinosi unapređenju zapošljavanja i zapošljivosti mladih kroz 3 inovativna mehanizma namenjena ovim ciljnim grupama: program zapošljavanja kroz obuke na radnom mestu, program obuka i dodela potrebne opreme za početak bavljenja pčelarstvom i program karijernog savetovanja i probnih praksi kako bi se što bolje pripremili za svet rada.

Projekat partnerski sprovode Business Innovation Programs – BIPS i Grad Kragujevac.

Vrednost programa: 1.816.690 RSD

DONATOR:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije 

 

PROJEKAT:

Education to Employment

2016 – u toku

OPIS PROJEKTA:

E2E je četvorogodišnji partnerski program vlada Švajcarske i Srbije koji podržava unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Program se sprovodi u 5 pilot opština – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot. Cilj programa je da testira inovativne modele za povećanje zapošljivosti mladih kroz održivi model saradnje privrede, javnog sektora, obrazovnih institucija i šire zajednice.

Vrednost programa: 15.600.000 CHF

DONATOR:

Swiss Development Cooperation SDC

PROJEKAT:

Dizajn hab za premijum hranu

01/2018 – 01/2020

OPIS PROJEKTA:

Dizajn hab za premijum hranu je program koji podržava misija USAID-a u Srbiji, a sprovodi se u okviru Projekta za konkurentnu privredu. Cilj programa je da pruži podršku proizvođačima premijum hrane iz Srbije kako bi njihovi proizvodi postali konkurentniji na domaćem i inostranom tržištu.

Kroz implementaciju projekta 14 kompnija iz Srbije ostvarilo je podršku u ublasti tehnologije prehrambenih proizvoda, dizajna ambalaže, pristupa tržištu i pristupa finasijama.

Vrednost projekta: 46.000 $

DONATOR:

USAID

PROJEKAT:

Korak po korak

2016 – u toku

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je da razvije nove, alternativne izvore finansiranja za klijente koji nemaju pristup tradicionalnim bankarskim proizvodima. Ciljna grupa projekta su start-up inicijative i početnici u biznisu, kao i socijalna preduzeća. Kroz projekat je razvijen resurs centar za biznis planiranje namenjen start-upovima i postojećim preduzećima i omogućen im je pristup kreditnoj liniji koju obezbeđuje Erste banka Srbija.

Vrednost projekta: 85.000 EUR

DONATOR:

Erste Fondacija

PROJEKAT:

Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu

Rehabilitation and renovation of the museum’s exhibition in the Norwegian house, Gornji Milanovac, Serbia

07/2017 – 01/2019

OPIS PROJEKTA:

Stalna postavka muzeja u Norveskoj kuci u Gornjem Milanovcu je bila autenticna od trenutka od kada je Norveska kuca otvorena. Tacno 30 godina. Organizacije, Norvesku drustvo Srbija i Drustvo prijatelja Norveska-zapadni Balkan kao i veliki broj članova tih društava pokrenuo je široku kampanju sa ciljem da se zatečena postavka promeni, razvije nova, digitalizuje kompletan arhiv i stvori relevantna baza podataka svih interniraca. Projekat je osim naučnog istraživanja i rada na arhivu muzeja podrazumevao i kompletnu adaptaciju i opremanje muzejskog prostora najsavremenijom muzejskom tehnikom I uvodjenje bezbednosnih sistema.
Odlukom ova dva drustva, BIPS je izabran da razvije projekat rekonstrukcije, rukovodi svim pomenutim procesima i implementira projekat prema projektnom planu.

Muzej je ponovo otvoren i predstavlja sjajno mesto za sve posetioce, ljubitelje kulturnih događaja, ali i kao mesto za naučnike i istraživace koji se bave tematikom Drugog svetskog rata.

Vrednost programa: 131.340 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

PROJEKAT:

Big Ideas for New Businesses

2017 – 2018

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je da doprinese razvoju tržišne ekonomije u Srbiji i unapređenju uslova za učešće mladih i žena. Kako bi se ovaj cilj ostavio, kroz projekat će biti razvijen održiv pre-inkubacioni mehanizam za unapređenje šansi za uspeh na tržištu biznis inicijativa koje pokreću mladi i žene, a promovisaće se i uloga preduzetništva i start-up inicijativa kao pokretača ekonomskog razvoja.

Vrednost projekta: 21.000 USD

DONATOR:

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu

PROJEKAT:

Tehnička i finansijska pomoć sektoru MSP u Obrenovcu za oporavak od posledica poplava

2014-2016

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se obezbedi tehnička i finansijska pomoć za mala i srednja preduzeća i preduzetnike iz Obrenovca koja su pretrpela štetu u poplavama u maju 2014. godine. Rezultati projekta su:

  • Organizovano 20 treninga za izradu biznis planova i planova oporavka za ukupno 427 preduzeća,
  • Uspostavljena grant šema i dodeljena 174 granta za oporavak i unapređenje poslovanja
  • Uspostavljen „help-desk“ i drugi instrumenti tehničke podrške.     

Vrednost projekta: 589.334 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Ovde smo zajedno, Evropska podrška za inkluziju Roma

2014 – 2016

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, vredan 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS u Srbiji, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

Uloga BIP-a je bila obučavanje korisnika projekta  za biznis planiranje, procenu biznisa na terenu i preporuke za finansiranje određenih biznisa. Nakon dodeljenih grantova, Business Innovation Programs je organizovao ispitivanje potreba klijenata za konsaltingom u cilju unapređenja poslovanja i sproveo konstalting i mentoring program prema potrebama klijenata.

DONATOR:

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS

PROJEKAT:

Proizvodnja meda – izvozna šansa Braničevkog okruga

2013 – 2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio Pomoć oživljavanju ruralnih područja u Braničevskom okrugu kroz ekspanziju proizvodnje meda i uvođenjem mladih u pčelarstvo u većoj meri čime bi se pokrenuo sveobuhvatni socio-ekonomski razvoj. U projektu je učestvovali 111 pčelara koji su dobili ukupno 1032 košnice u cilju unapređenja proizvodnje i 278 pčelara koji su pohađali obuke.

Vrednost projekta: 98.895 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Učeničko preduzetništvo

2006-2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj programa je bio da se unaprede kapaciteti za preduzetništvo i promoviše preduzetnički duh među učenicima srednjih škola u Srbiji. Tokom 8 godina, u programu je učestvovalo 212 srednjih škola iz cele Srbije, 441 profesor, 6.456 učenika koji su formirali 1.387 učeničkih kompanija. Tokom programa je pokrenuta i zagovaračka inicijativa za unapređenje pravnog okvira za preduzetničko obrazovanje.

Vrednost projekta: 600.000 EUR

DONATOR:

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

PROJEKAT:

Različiti – jednako važni

2013 – 2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je unapređenje rada organizacija civilnog društva koje se bave problemima ranjivih grupa kroz obezbeđivanje radnog prostora i unapređenje kapaciteta zaposlenih.  Tokom projekta, stvorena je Mreža organizacija za socijalnu inkluziju u Požegi – GASI, a 6 organizacija dobilo je prostor za rad u objektu koji je na korišćenje obezbedila Opština Požega.

Vrednost projekta: 117.000 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Prekogranično preduzetništvo mladih

2012-2013

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se unaprede kapaciteti za preduzetništvo i promoviše preduzetnički duh među učenicima srednjih škola u Srbiji i Crnoj Gori. Na projektu je učestvovalo 10 srednjih škola iz Srbije i Crne Gore, 20 profesora i 220 učenika koji su formirali 41 učeničku kompaniju.

Vrednost projekta: 154.000 eur

DONATOR:

Delegacije EU u Srbiji i Crnoj Gori

PROJEKAT:

GROWTH program

2010-2011

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se podrži rast i razvoj postojećih malih kompanija. U projektu je učestvovalo 26 kompanija u kojima je primenjivana sertifikovana BIP GROWTH metodologija.

Vrednost projekta: 45.000 EUR

DONATOR:

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

PROJEKAT:

Fruits and berries

2010

OPIS PROJEKTA:

Danski program razvoja voćarstva na jugu Srbije čiji je cilj da unapredi proizvodnju, preradu, plasman i prodaju višnje, šljive, trešnje, maline, borovnice, jagode i kupine. Program je implementiran na teritoriji Nišavskog, Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog i Pirotskog okgura. Opšti ciljevi programa su:

  • Jačanje održivog razvoja u privatnom sektoru u navedenim okruzima,
  • Povećanje izvoza i prihoda,
  • Kreiranje novih radnih mesta i smanjenje migracije.

Dve osnovne komponente programa su izgradnja kapaciteta i dodela subvencija u cilju razvoja vrednosnih lanaca.

DONATOR:

DANIDA

Ministarstvo spoljnih poslova Danske

PROJEKAT:

Start your business

2008 – 2009

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio unapređenje kapaciteta relevantnih stejkholdera koji se bave omladinskim preduzetništvom. Na projektu je učestvovalo 14 institucija za podršku biznisu, 21 trener/konsultant, 746 mladih preduzetnika; organizovana su 42 treninga, 152 nove kompanije su formirane i 198 novih radnih mesta je kreirano u roku od 6 meseci od završetka Projekta.

Vrednost projekta: 490.000 EUR

DONATOR:

Bilateralni projekt  Norveška – Srbija

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.