PROJEKAT:

“KARIJERNA STAZA: MLADI NA PRAVOM PUTU”

07/2024 – 11/2024

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Karijerna staza: Mladi na pravom putu“ je razvijen kao direktan odgovor na probleme koji pogađaju mlade u Gradu Kragujevcu i okolini. Doprineti unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti je jedan od glavnih ciljeva navedenog projekta. Ideja na osnovu koje je formulisan sveukupni cilj je da su mogućnost za zapošljavanje i ekonomska nezavisnost ključni uslovi za kvalitetan život mlade osobe, kao i neophodni uslovi za unapređenje samopouzdanja i samopoštovanja mladih i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u životu zajednice kao punopravnih odraslih građana. Indikatori na osnovu kojih će napredak ka sveukupnom cilju biti meren su Smanjenje stope nezaposlenosti mladih i povećanje broja preduzetničkih inicijativa mladih na teritoriji Grada Kragujevca.

Vrednost projekta: 2.000 eur

 

DONATOR: Grad Kragujevac

PROJEKAT:

“OLD RAILWAYS FOR NEW COOPERATION AND EXPERIENCES”

08/2023 – 08/2025

OPIS PROJEKTA:

Cilj ovog projekta jeste da doprinese većoj turističkoj ponudi u segmentu kulturnog nasleđa u Tuzlanskom kantonu BIH I Zlatiborskom okrugu SRB.

Specifični cilj je uvođenje inovativnih turističkih proizvoda koji će biti inegrisani u turističke ponude prekograničnog regiona koji čine Zlatiborski okrug i Tuzlanski kanton a koji su u prošlosti bili povezani prugom uskog koloseka

koja je je imala istorisjski značaj I bila dominantan vid trasnporta u regiji, stvarajući uslove za snažniju prekograničnu saradnju.

Projekat se realizuje u saradanji sa partnerima, Forca Požega (www.forca.rs) , Link Mostar (https://linkmostar.org/)  i Opština Banovići (https://banovici.gov.ba/)

Vrednost projekta: 390.184,98 EUR

DONATOR:

EU

PROJEKAT:
„Karijerna akcija za nove poslove Kragujevcu“
12/2022 – 5/2023

OPIS PROJEKTA
Projekat „Karijerna akcija za nove poslove u Kragujevcu“, Grad Kragujevac realizovao je u okviru šireg projekta „Podrška Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u pilotiranju inovativnih rešenja za zapošljavanje“. Tehničku i finansijsku podršku sprovođenju ovog projekta pružio je globalni program „Migracije za razvoj IIIˮ koji u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u okviru Nemačke razvojne saradnje. Realizacija projektnog zadatka je dodeljena putem Javnog poziva BIPS-u koji je prepoznat kao kredibilan lokalni partner sa razvijenom ekspertizom i iskustvom u traženoj oblasti.
Cilj projekta bio je da doprinese zapošljavanju i unapređenju zapošljivosti nezaposlenih lica sa teritorije Grada Kragujevca, kroz sprovođenje međusektorskih mera u saradnji javnog, civilnog i privatnog sektora, koje su usklađene sa potrebama lokalnog tržišta rada i lokalnom socio-ekonomskom situacijom. Ciljna grupa bila su teže zapošljiva lica. Ceo projekat osmišljen je tako da ima dvostruki efekat, kao podrška nezaposlenim licima da steknu znanja i veštine neophodne za uspešno pronalaženje posla, ali i kao podrška poslodavcima koji iskažu potrebu za dodatnim zapošljavanjem.
Projekat je uspešno realizovan. Usluge karijernog vođenja, informisanja i savetovanja koristilo je 117 lica, dok se za obuke napravljene po meri (tailor-made) za potrebe lica i poslodavaca, prijavilo 46 lica i osam poslodavaca. Od ukupnog broja prijavljenih, 23 lica je uspešno prošlo program obuka na radnom mestu kod četiri poslodavca.

VREDNOST PROJEKTA
43.000,00 EUR

FINANSIRANJE PROJEKTA

Grad Kragujevac, na osnovu Javnog poziva za jedinice lokalnih samouprava za dodelu bespovratnih sredstava za pilot sprovođenje inovativnih rešenja u oblasti lokalne politike zapošljavanja koji je sprovelo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijlana pitanja Vlade RS i GIZ (The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ).

PROJEKAT:

PUTOKAZ KARIJERNOG RAZVOJA

08/2022 – 12/2022

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Putokaz karijernog razvoja“ je razvijen kao direktan odgovor na probleme koji pogađaju mlade u Gradu Kragujevcu i okolini.  Sveukupni cilj projekta jeste doprineti unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti. Ideja na osnovu koje je formulisan sveukupni cilj je da su mogućnost za zapošljavanje i ekonomska nezavisnost ključni uslovi za kvalitetan život mlade osobe, kao i neophodni uslovi za unapređenje samopouzdanja i samopoštovanja mladih i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u životu zajednice kao punopravnih odraslih građana. Indikatori na osnovu kojih će napredak ka sveukupnom cilju biti meren su Smanjenje stope nezaposlenosti mladih i povećanje broja preduzetničkih inicijativa mladih na teritoriji Grada Kragujevca. Specifični cilj projekta jeste pružanje podrške mladima sa teritorije Grada Kragujevca u izboru karijere i unaprediti njihove veštine i kompetencije u skladu sa zahtevima tržišta rada.

Vrednost projekta: 2.000 eur

DONATOR:

Grad Kragujevac

PROJEKAT:

“We Enhance Business Support – working towards sustainable growth of SMEs in Sumadija and Western Serbia”

05/2022 – 04/2023

OPIS PROJEKTA:

Projekat se fokusira na pružanje tehničke podrške za 20 MSP u cilju unapređenja njihovog poslovanja, kvaliteta proizvoda i usluga i upravljačkih kapaciteta u smislu internih standarda kvaliteta. Ovo će biti postignuto kroz prilagođeni program poslovne podrške za 10 MSP, program obuke o upravljanju kvalitetom za 10 profesionalaca, mentorsku podršku u pripremi za sertifikaciju i dobijanje sertifikata za 5 MSP i nabavku opreme/usluga za potrebe 5 MSP.

Program je podeljen u tri tematske celine u okviru kojih će biti realizovana podrška:

  • Digitalizacija poslovanja MSP
  • Marketing in internacionalizacija poslovanja MSP
  • Standardizacija poslovanja MSP

Vrednost projekta: 49.210 eur

DONATOR:

EU u okviru programa Evropske unije za lokalni razvoj – EU Pro Plus.

PROJEKAT:

’Turning Digital’’ – building sustainable adult e-learning system working towards providing beneficiaries opportunity

03/2022- 03/2023

OPIS PROJEKTA:

Projekat je usmeren na rešavanje digitalne transformacije putem razvoja digitalne spremnosti, otpornosti i kapaciteta kroz kreiranje novih, inovativnih ili zajedničkih nastavnih planova i programa ili kurseva, novih digitalnih sadržaja, tehnologija i prakse prevazilaženjem neusklađenosti veština i rešavanja potreba tržišta rada.

Cilj projekta je uspostavljanje održivog sistema e-učenja odraslih koji rade na pružanju mogućnosti korisnicima za razvoj veština, poboljšanju aktivnosti dostupnosti obrazovanja i povećanju učešća u obrazovanju odraslih.

Vrednost projekta: 60.000 eur

DONATOR:

Evropska komisija /program Erasmus + / Fondacija Tempus

PROJEKAT:

„Dizajn i organizacija Hackathona“

09/2021- 06/2022

OPIS PROJEKTA:

Program „Hackathon“se realizuje u okviru četvorogodišnjeg programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa“, koga sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Republike Srbije.

Ciljnu grupu programa čine Romi i pripadnici drugih marginalizovanih grupa pred kojima su isti socio-ekonomski izazovi uzrasta između 15 i 30 godina.

Cilj programa „Hackathon“ je da omogući stvaranje povoljnih uslova i povoljno okruženje za mlade iz Kragujevca i Pirota čime će oni dobiti priliku da  koncipiraju, dizajniraju, planiraju i implementiraju transparentna i održiva rešenja za probleme sa kojima se suočavaju u svojim zajednicama kada su u pitanju inkluzivna rešenja za ostvarivanje prihoda i zapošljavanje.

Program podrazumeva realizaciju koncepta socijalnog mentorstva sa ciljem samoaktualizacije pojedinca uz vođenje računa o okruženju i svim relevantnim spoljnim uslovima, kao i potpuno uključivanje u zajednicu. U okviru ovog projekta, cilj socijalnog mentorstva je podrška pristupu tržištu rada i zapošljavanju, kao i ostvarivanju ličnih ciljeva učesnika kroz „Pristup učenjem kroz rad i razmišljanjem“.

Projekti mladih koji će se razvijati u okviru Hackathona treba da pruže održive odgovore na lokalne izazove koji se odnose na inkluzivni prihod i promociju zapošljavanja, s obzirom na socijalnu, ekonomsku i ekološku dimenziju.

Vrednost projekta: 23.200 eur

DONATOR:

GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

PROJEKAT:

“Tvoj karijerni put”

07/2021-12/2021

OPIS PROJEKTA:

Projekat je osmišljen kao direktan odgovor na probleme i izazove sa kojima se suočavaju dve grupe mladih sa teritorije Grada Kragujevca: mladi nezaposleni, koji razmišljaju o karijeri u preduzetništvu, a koji nemaju relevantno radno iskustvo i kojima nedostaje kapaciteta, znanja, veština i kapitala i zbog toga imaju problem da pokrenu svoje preduzetničke inicijative,  i mladi koji završavaju srednje škole i suočeni su sa odlukama koje će značajno uticati na njihovu budućnost, a koje ne mogu da donesu zbog nedostatka informacija i podrške. U okviru ovih grupa poseban akcenat ali i pristup je stavljen na mlade žene, mlade iz ruralnih sredina, mlade Rome u druge posebno ranjive grupe mladih koji se suočavaju sa višestrukom diskriminacijom na tržištu rada.

Cilj programa je da doprinese unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti.

Vrednost projekta: 2.000 eur

DONATOR:

Grad Kragujevac

PROJEKAT:

Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“

12/2019 – 12/2020

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta „Međusektorska podrška za pametan rast malih i srednjih preduzeća“ u Centralnoj Srbiji, koji finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EUPRO, a koji sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs, BIPS je da malim i srednjim preduzećima iz Centralne Srbije pomogne da unaprede svoje proizvode/usluge kako bi bolje odgovorili na potražnju i plasiraju ih na odgovarajuće tržište.

Cilj programa podrške je da doprinese razvoju održivosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz usluge koje unapređuju procese i kvalitet proizvoda/usluga. Projekat obezbeđuje ciljane usluge, u skladu sa potrebama svake kompanije/korisnice programa koje će rezultirati unapređenjima proizvoda/usluga, dizajna, brendinga, procesa proizvodnje/pružanja usluga i drugim oblastima koje su značajne za održivost i konkurentnost kompanije.

Vrednost programa: 40.120 USD

DONATOR:

Evropska Unija 

 

PROJEKAT:

“Novi Poslovi za mlade u Kragujevcu”

07/2019 – 01/2020

OPIS PROJEKTA:

Projekat je osmišljen kao direktan odgovor na probleme i izazove sa kojima se suočavaju tri ciljne grupe mladih sa teritorije Grada Kragujevca: mladi nezaposleni koji nemaju relevantno radno iskustvo i zbog toga imaju problem da pronađu zaposlenje, mladi iz ruralnih sredina koji rade u okviru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, a kojima nedostaje kapaciteta, znanja i kapitala da diversifikuju proizvodnju u svom gazdinstvu i uvedu nove profitabilne aktivnosti i mladih koji završavaju srednje škole i suočeni su sa odlukama koje će značajno uticati na njihovu budućnost, a koje ne mogu da donesu zbog nedostatka informacija i podrške. Cilj projekta jeunapređenje zapošljivosti i zaposlenosti mladih žena i muškaraca jer doprinosi unapređenju zapošljavanja i zapošljivosti mladih kroz 3 inovativna mehanizma namenjena ovim ciljnim grupama: program zapošljavanja kroz obuke na radnom mestu, program obuka i dodela potrebne opreme za početak bavljenja pčelarstvom i program karijernog savetovanja i probnih praksi kako bi se što bolje pripremili za svet rada.

Projekat partnerski sprovode Business Innovation Programs – BIPS i Grad Kragujevac.

Vrednost programa: 1.816.690 RSD

DONATOR:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije 

 

PROJEKAT:

Education to Employment

2016 – u toku

OPIS PROJEKTA:

E2E je četvorogodišnji partnerski program vlada Švajcarske i Srbije koji podržava unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Program se sprovodi u 5 pilot opština – Kragujevac, Kruševac, Knjaževac, Novi Pazar i Pirot. Cilj programa je da testira inovativne modele za povećanje zapošljivosti mladih kroz održivi model saradnje privrede, javnog sektora, obrazovnih institucija i šire zajednice.

Vrednost programa: 15.600.000 CHF

DONATOR:

Swiss Development Cooperation SDC

PROJEKAT:

Dizajn hab za premijum hranu

01/2018 – 01/2020

OPIS PROJEKTA:

Dizajn hab za premijum hranu je program koji podržava misija USAID-a u Srbiji, a sprovodi se u okviru Projekta za konkurentnu privredu. Cilj programa je da pruži podršku proizvođačima premijum hrane iz Srbije kako bi njihovi proizvodi postali konkurentniji na domaćem i inostranom tržištu.

Kroz implementaciju projekta 14 kompnija iz Srbije ostvarilo je podršku u ublasti tehnologije prehrambenih proizvoda, dizajna ambalaže, pristupa tržištu i pristupa finasijama.

Vrednost projekta: 46.000 $

DONATOR:

USAID

PROJEKAT:

Korak po korak

2016 – u toku

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je da razvije nove, alternativne izvore finansiranja za klijente koji nemaju pristup tradicionalnim bankarskim proizvodima. Ciljna grupa projekta su start-up inicijative i početnici u biznisu, kao i socijalna preduzeća. Kroz projekat je razvijen resurs centar za biznis planiranje namenjen start-upovima i postojećim preduzećima i omogućen im je pristup kreditnoj liniji koju obezbeđuje Erste banka Srbija.

Vrednost projekta: 85.000 EUR

DONATOR:

Erste Fondacija

PROJEKAT:

Renoviranje muzeja i obnova muzejske postavke u Norveškoj kući u Gornjem Milanovcu

Rehabilitation and renovation of the museum’s exhibition in the Norwegian house, Gornji Milanovac, Serbia

07/2017 – 01/2019

OPIS PROJEKTA:

Stalna postavka muzeja u Norveskoj kuci u Gornjem Milanovcu je bila autenticna od trenutka od kada je Norveska kuca otvorena. Tacno 30 godina. Organizacije, Norvesku drustvo Srbija i Drustvo prijatelja Norveska-zapadni Balkan kao i veliki broj članova tih društava pokrenuo je široku kampanju sa ciljem da se zatečena postavka promeni, razvije nova, digitalizuje kompletan arhiv i stvori relevantna baza podataka svih interniraca. Projekat je osim naučnog istraživanja i rada na arhivu muzeja podrazumevao i kompletnu adaptaciju i opremanje muzejskog prostora najsavremenijom muzejskom tehnikom I uvodjenje bezbednosnih sistema.
Odlukom ova dva drustva, BIPS je izabran da razvije projekat rekonstrukcije, rukovodi svim pomenutim procesima i implementira projekat prema projektnom planu.

Muzej je ponovo otvoren i predstavlja sjajno mesto za sve posetioce, ljubitelje kulturnih događaja, ali i kao mesto za naučnike i istraživace koji se bave tematikom Drugog svetskog rata.

Vrednost programa: 131.340 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

PROJEKAT:

Big Ideas for New Businesses

2017 – 2018

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je da doprinese razvoju tržišne ekonomije u Srbiji i unapređenju uslova za učešće mladih i žena. Kako bi se ovaj cilj ostavio, kroz projekat će biti razvijen održiv pre-inkubacioni mehanizam za unapređenje šansi za uspeh na tržištu biznis inicijativa koje pokreću mladi i žene, a promovisaće se i uloga preduzetništva i start-up inicijativa kao pokretača ekonomskog razvoja.

Vrednost projekta: 21.000 USD

DONATOR:

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu

PROJEKAT:

Tehnička i finansijska pomoć sektoru MSP u Obrenovcu za oporavak od posledica poplava

2014-2016

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se obezbedi tehnička i finansijska pomoć za mala i srednja preduzeća i preduzetnike iz Obrenovca koja su pretrpela štetu u poplavama u maju 2014. godine. Rezultati projekta su:

  • Organizovano 20 treninga za izradu biznis planova i planova oporavka za ukupno 427 preduzeća,
  • Uspostavljena grant šema i dodeljena 174 granta za oporavak i unapređenje poslovanja
  • Uspostavljen „help-desk“ i drugi instrumenti tehničke podrške.     

Vrednost projekta: 589.334 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Ovde smo zajedno, Evropska podrška za inkluziju Roma

2014 – 2016

OPIS PROJEKTA:

Projekat „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, vredan 4,8 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sprovodi Misija OEBS u Srbiji, podržava sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji.

Uloga BIP-a je bila obučavanje korisnika projekta  za biznis planiranje, procenu biznisa na terenu i preporuke za finansiranje određenih biznisa. Nakon dodeljenih grantova, Business Innovation Programs je organizovao ispitivanje potreba klijenata za konsaltingom u cilju unapređenja poslovanja i sproveo konstalting i mentoring program prema potrebama klijenata.

DONATOR:

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, OEBS

PROJEKAT:

Proizvodnja meda – izvozna šansa Braničevkog okruga

2013 – 2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio Pomoć oživljavanju ruralnih područja u Braničevskom okrugu kroz ekspanziju proizvodnje meda i uvođenjem mladih u pčelarstvo u većoj meri čime bi se pokrenuo sveobuhvatni socio-ekonomski razvoj. U projektu je učestvovali 111 pčelara koji su dobili ukupno 1032 košnice u cilju unapređenja proizvodnje i 278 pčelara koji su pohađali obuke.

Vrednost projekta: 98.895 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Učeničko preduzetništvo

2006-2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj programa je bio da se unaprede kapaciteti za preduzetništvo i promoviše preduzetnički duh među učenicima srednjih škola u Srbiji. Tokom 8 godina, u programu je učestvovalo 212 srednjih škola iz cele Srbije, 441 profesor, 6.456 učenika koji su formirali 1.387 učeničkih kompanija. Tokom programa je pokrenuta i zagovaračka inicijativa za unapređenje pravnog okvira za preduzetničko obrazovanje.

Vrednost projekta: 600.000 EUR

DONATOR:

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

PROJEKAT:

Različiti – jednako važni

2013 – 2014

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je unapređenje rada organizacija civilnog društva koje se bave problemima ranjivih grupa kroz obezbeđivanje radnog prostora i unapređenje kapaciteta zaposlenih.  Tokom projekta, stvorena je Mreža organizacija za socijalnu inkluziju u Požegi – GASI, a 6 organizacija dobilo je prostor za rad u objektu koji je na korišćenje obezbedila Opština Požega.

Vrednost projekta: 117.000 EUR

DONATOR:

Ambasada Kraljevine Norveške u Srbiji

PROJEKAT:

Prekogranično preduzetništvo mladih

2012-2013

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se unaprede kapaciteti za preduzetništvo i promoviše preduzetnički duh među učenicima srednjih škola u Srbiji i Crnoj Gori. Na projektu je učestvovalo 10 srednjih škola iz Srbije i Crne Gore, 20 profesora i 220 učenika koji su formirali 41 učeničku kompaniju.

Vrednost projekta: 154.000 eur

DONATOR:

Delegacije EU u Srbiji i Crnoj Gori

PROJEKAT:

GROWTH program

2010-2011

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio da se podrži rast i razvoj postojećih malih kompanija. U projektu je učestvovalo 26 kompanija u kojima je primenjivana sertifikovana BIP GROWTH metodologija.

Vrednost projekta: 45.000 EUR

DONATOR:

Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Norveške

PROJEKAT:

Fruits and berries

2010

OPIS PROJEKTA:

Danski program razvoja voćarstva na jugu Srbije čiji je cilj da unapredi proizvodnju, preradu, plasman i prodaju višnje, šljive, trešnje, maline, borovnice, jagode i kupine. Program je implementiran na teritoriji Nišavskog, Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog i Pirotskog okgura. Opšti ciljevi programa su:

  • Jačanje održivog razvoja u privatnom sektoru u navedenim okruzima,
  • Povećanje izvoza i prihoda,
  • Kreiranje novih radnih mesta i smanjenje migracije.

Dve osnovne komponente programa su izgradnja kapaciteta i dodela subvencija u cilju razvoja vrednosnih lanaca.

DONATOR:

DANIDA

Ministarstvo spoljnih poslova Danske

PROJEKAT:

Start your business

2008 – 2009

OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta je bio unapređenje kapaciteta relevantnih stejkholdera koji se bave omladinskim preduzetništvom. Na projektu je učestvovalo 14 institucija za podršku biznisu, 21 trener/konsultant, 746 mladih preduzetnika; organizovana su 42 treninga, 152 nove kompanije su formirane i 198 novih radnih mesta je kreirano u roku od 6 meseci od završetka Projekta.

Vrednost projekta: 490.000 EUR

DONATOR:

Bilateralni projekt  Norveška – Srbija