JAVNA NABAVKA DOBARA U OKVIRU PROJEKTA-NOVI POSLOVI ZA MLADE U KRAGUJEVCU

November 28, 2019
November 28, 2019 BIPS

                                

 Позив за достављање понуда

 

Назив наручиоца: Удружење грађана „Business Innovation Programs“ Београд
Адреса наручиоца: Кнегиње Зорке 11а, 11000 Београд
Интернет страница наручиоца: www.bips.rs
Врста наручиоца:
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета:   Добра
  Опис предмета набавке:  Набавка добара – ПЧЕЛАРСКИ ПАКЕТ

 

Редни бр. набавке:  01/2019
Ознака из општег речника набавке:   16640000 –машине за пчеларство

 

    Критеријум, елементи критеријума за доделу   уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа укупна понуђена цена без ПДВ.

Уколико две или више понуда имају исту укупну понуђену цену без пдв, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. У случају истог понуђеног рока испоруке добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде

.  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна  документација     доступна:

На интернет страни www.bips.rs  и Порталу јавних набавки                                                              

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана када је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки, а најкасније до 11:00 часова последњег дана рока за подношење понуда, односно дана 09.12.2019. године. Благовременим ће се сматрати само понуде које стигну на адресу Наручиоца и буду заведене код наручиоца (11000 Београд, Кнегиње Зорке 11 а) најкасније до 11:00 часова последњег дана рока за достављање понуда, укључујући и понуде упућене поштом препоручено

Понуду доставити на адресуУдружења грађана „Business Innovation Programs“, Кнегиње Зорке 11а, Београд,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ-01/2019 – Пчеларски пакет – НЕ ОТВАРАТИ”.  

Место, време и начин отварања  понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 09.12.2019.  године, са почетком у 11:15 часова, на истој адреси (11000 Београд, Кнегиње Зорке 11 а), у присуству овлашћених представника понуђача, који су обавезни пре почетка поступка јавног отварања понуда, Комисији за јавне набавке приложити овлашћења за учествовање поступку јавног отварања понуда.             

  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда;

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања, издато на меморандуму, оверено печатом и потписом овлашћеног  лица,као и личну карту  на увид.                 

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 8 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт: Братислав Добрић, правник

Адреса електронске поште: bd@bips.no

Тел: 060/440-55-71

Радно време: понедељак-петак, од 09:00 до 16:00

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк испод.

Конкурсна документација-БИПС