Javni poziv za učešće u programu podrške za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća

August 2, 2022
Posted in Javni pozivi
August 2, 2022 BIPS

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE

U okviru projekta „Jačamo podršku preduzećima – radimo na održivom rastu MSP u Šumadiji i zapadnoj Srbiji“[1], raspisuje se javni poziv za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća kroz obezbeđivanje ekspertske podrške i nabavku opreme.

Program finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije preko programa EU PRO Plus a sprovodi Biznis Inovacioni Centar d.o.o. Kragujevac, u partnerstvu sa Business Innovation Programs.

CILJ PROJEKTA

Unapređenje konkuretnosti i održivosti mikro, malih i srednjih preduzeća iz regiona Šumadije i zapadne Srbije.

 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva mikro, mala i srednja preduzeća iz Šumadije i zapadne Srbije, bez obzira u kojoj oblasti posluju, koja su već prisutna na domaćem i/ili inostranom tržištu.

 

Pravo učestvovanja nemaju preduzeća koja se bave organizovanjem igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti; proizvodnja kontrolisanih supstanci, eksploatacija uglja, nafte, gasa, metala i slično, proizvodnjom i prometom bilo kog proizvoda ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

 

ŠTA PROJEKAT NUDI?

Komponenta I: Ekspertsku podršku za unapređenje poslovanja u sledećim ključnim oblastima, u skladu sa potrebama pojedinačnog preduzeća.

 

 • Marketing i brendiranje,
 • Dizajn proizvoda, pakovanja etiketa
 • Razvoja novih proizvoda i usluga podizanja kvaliteta već postojećih proizvoda i usluga,
 • Upravljanje prodajom i uspostavljaje on-line prodavnica,
 • Upravljanje inovacijama u cilju razvoja i rasta biznisa,
 • Finansijske usluge u cilju pristupa izvorima finansiranja,
 • Digitalizacija poslovnih procesa, proizvodnje, prodaje i podrška razvoju E-trgovine

 

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 10 do 15 MMSP.

Predviđeni broj ekspertskih sati po preduzeću (korisniku) je 35 iz jedne ili više oblasti podrške.

 

Komponenta II: Nabavku nove opreme –  Oprema koja je predmet nabavke mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i namenjena za profesionalnu upotrebu.

 

 • Ukupna raspoloživa sredstva za nabavku opreme iznose 835.380 RSD.
 • Maksimalni odobreni iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom preduzeću je 167.076 RSD bez uračunatog PDV-a. Komisija za ocenu prijava i dodelu bespovratnih sredstava zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva kao i da iznos odobrenih sredstava bude manji od iznosa traženih sredstava.
 • Sredstvo obezbeđenja – Kao sredstvo obezbeđenja potencijalni korisnik dostavlja: overenu, potpisanu i registrovanu blanko solo menicu sa overenim i potpisanim meničnim ovlašćenjem.
 • Prava i obaveze korisnika granta i davaoca granta će biti detaljno pojašnjena u Ugovoru o dodeli bespovratnih sredstava.
 • Jedan podnosilac zahteva može predati samo jednu prijavu.
 • Dobitnici bespovratnih sredstava za nabavku opreme su u obavezi da registrovanu delatnost, za koju su im odobrena bespovratna sredstva, obavljaju najmanje godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Oprema se ne sme otuđiti u periodu od dve godine za vreme trajanja ugovornog odnosa između BIC doo i korisnika bespovratnih sredstava.

 

Predviđen broj preduzeća koja mogu biti podržana  kroz ovu komponentu je od 5 do 7 MMSP.

 

 

KOJI SU KRITERIJUMI ZA IZBOR?

OPŠTI USLOVI:

 • Preduzetnici i privredna društva registrovani u Agenciji za privredne registre (APR) Republike Srbije su u aktivnom statusu i razvrstani u mikro, mala preduzeća i preduzetnike na osnovu finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Preduzeće je registrovano na teritoriji statističkog regiona: Šumadija i zapadna Srbija
 • Preduzeće je u većinskom domaćem vlasništvu (minimum 51%) u trenutku objavljivanja Javnog poziva i nakon toga
 • Preduzeće je u većinskom privatnom vlasništvu (minimum 51%) u trenutku objavljivanja Javnog poziva i nakon toga
 • Preduzeće nije u stečajnom ili likvidacionom postupku
 • Preduzeće ima neto profit na kraju 2021. godine
 • Preduzeće redovno isplaćuje svoje obaveze prema zaposlenima i nema neizmirena dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Preduzeće redovno plaća dospele obaveze po osnovu javnih prihoda kako lokalnim, tako i nacionalnim poreskim upravama.
 • Tekući računi preduzeća u bankama nisu bili blokirani zbog neizmirenih obaveza u periodu dužem od 30 dana tokom 2021. godine
 • Vlasnik/vlasnici i odgovorne osobe/zakonski zastupnici preduzeća nisu krivično osuđivani
 • Preduzeću nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti u periodu od dve godine pre podnošenja prijave
 • Preduzeće ne koristi olakšice po istom osnovu od drugih ustanova ili donatora tokom perioda sprovođenja aktivnosti
 • Preduzeće poseduje adekvatne poslovne prostorije ili ima važeći dugoročan ugovor o zakupu poslovnog prostora
 • Preduzeće ne proizvodi ništa što krši zakone o zaštiti intelektualne svojine ili autorskim pravima

 

Prednost pri izboru, za obe komponente, imaće preduzeća koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

 

Oblast Kriterijumi selekcije Maksimalan broj bodova
Ostvareni rezultati Trenutni stepen razvoja – Zrelost preduzeća,struktura i broj zaposlenih[2], finansijski pokazatelji uspešnosti poslovanja.

 

Organizaciona struktura – Preduzeć je u većinskom vlasništvu ili zapošljava mlade (do 30 god starosti), žena, osoba sa invaliditetom i drugih teže zaposlivih kategorija.

30
Potencijal za rast i razvoj Tržišni potencijal preduzeća – Novi projekti razvoja, potencijal za izvoz i pristup na novim tržištima, uključivanje u lanac vrednosti velikih kompanija, uvođenje novih ili unapređenje postojećih proizvoda, rast poslovnih prihoda.

 

Razvoj postojećih kapaciteta – unapređenje poslovnih procesa i povećanje broja zaposlenih u narednom periodu.

40
Efikasnost i inovacije

 

Efikasnost- povezanost investicije (podrške) i rasta efikasnosti, smanjenja troskova.

 

Inovacije– Digitalizacija poslovnih procesa, unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, učešće dodate vrednosti u proizvodima i uslugama.

30
UKUPNO: 100

 

Samo prijave koje su ostvarile ukupan rezultat od najmanje 60 bodova biće uzete u obzir za učestvovanje u programu. Program zadržava pravo da umanji ovaj kriterijum nakon prijema prijava.

 

VREMENSKI OKVIR:

 

Rok za podnošenje prijava 31.08.2022.
Evaluacija prijava 05.09.2022.*
Rezultati evaluacije 09.09.2022.*
Konsultantska podrška poslovanju septembar-decembar 2022.*
Nabavka opreme septembar-decembar 2022.*

* Okvirni datumi

 

 

Procedura prijavljivanja obuhvata podnošenje aplikacionog formulara i Izjave o prihvatanju uslova[3] na osnovu kojih se vrši procena ispunjenosti kriterijuma kandidata.

 

Sve informacije o konkursu i dokumentaciju za prijavljivanje možete pronaći na sajtu BIPS-a www.bips.rs i BIC-a www.bickg.rs. Rok za prijavu je 31.08.2022.

Link za prijavu:

Aplikacioni formular za učešće u programu podrške poslovanju

Kontakt za sve dodatne informacije i prijavljivanje: Vladimir Dobi, Business Innovation Programs, vd@bips.no

 

 “Ovaj projekat finansira Evropska unija preko programa EUPRO+. Biznis inovacioni centar d.o.o. je isključivo odgovoran za sadržaj i proces sprovođenja Javnog poziva i on ne predstavlja neophodno stavove Evropske unije“

[1] „We Enhance Business Support – working towards sustainable growth of SMEs in Šumadija and Western Serbia“

[2] Za Komponentu 2 – Nabavka opreme prednost imaju MMSP do 5 godina starosti i do 5 zaposlenih

[3]Preduzeće može da dostavi dokaze za navedene tvrdnje u Izjavi o prihvatanju uslova u najkraćem mogućem roku, ukoliko Biznis inovacioni centar doo to zahteva na osnovu procene rizika.