Podrška Grada Kragujevca u realizaciji karijernog vođenja mladih

June 27, 2024 BIPS

 

Grad Kragujevac je usluge karijernog vođenja i savetovanja prepoznao kao prioritetne oblasti u okviru sprovođenja omladinske politike. Projekat „Karijerna staza: Mladi na pravom putu“ je razvijen kao direktan odgovor na probleme koji pogađaju mlade u Gradu Kragujevcu.

Sveukupni cilj projekta jeste doprinos unapređenju položaja i kvaliteta života mladih sa teritorije Grada Kragujevca kroz unapređenje zapošljavanja i zapošljivosti. Ideja na osnovu koje je formulisan sveukupni cilj je da su mogućnost za zapošljavanje i ekonomska nezavisnost ključni uslovi za kvalitetan život mlade osobe, kao i neophodni uslovi za unapređenje samopouzdanja i samopoštovanja mladih i njihovo osnaživanje za aktivno učešće u životu zajednice kao punopravnih odraslih građana. Indikatori na osnovu kojih će napredak ka sveukupnom cilju biti meren su Smanjenje stope nezaposlenosti mladih i povećanje broja preduzetničkih inicijativa mladih na teritoriji Grada Kragujevca.

Pružiti podršku mladima sa teritorije Grada Kragujevca u izboru karijere i unaprediti njihove veštine i kompetencije u skladu sa zahtevima tržišta rada jeste jedna od značajnih ciljeva koji će biti ostvaren relaizacijom navedenog projekta.

Business Innovation Programs Serbia (BIPS) je tokom prošle godine stekao status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA).  Dobijena akreditacija je potvrda kvaliteta, doslednosti i rezultata savetodavnog rada, informisanja korisnika usluga i obuka u oblasti upravljanja karijerom. Drago nam je da značaj usluga koje BIPS pruža, prepoznaju ne samo mladi ljudi koji su korisnici naših usluga već i državne institucije.